VNITŘNÍ OZNAMOVACÍ SYSTÉM PROTIPRÁVNÍHO JEDNÁNÍ V ACREDITE

Acredite s.r.o. (dále jen ACR) zavedla v souladu se zákonem č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů, Vnitřní oznamovací systém ACR, který slouží k podání oznámení o protiprávním jednání, k němuž došlo nebo má dojít v souvislosti s naší společností. ACR nevylučuje přijímání oznámení také od osob, které pro ACR nevykonávají práci nebo jinou obdobnou činnost. Zákon o ochraně oznamovatelů najdete ve Sbírce zákonů na https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/.


Příslušná osoba a možnosti pro bezpečné podání oznámení:

JUDr. Antonín Havlík, Ph. D.
 • Email: ochrana_oznamovatele_ACR@acredite.cz
 • Telefonní linka: +420 604636829
  Pro příjem oznámení je telefonní linka vyhrazena vždy v pondělí a ve středu v době od 10h do 14h. O oznámení bude učiněn písemný záznam. Hovor není nahráván.
 • Osobně
  Oznámení je možné učinit také osobně. Pro tento případ si prosím domluvte s Příslušnou osobou schůzku, a to s využitím výše uvedeného emailu nebo telefonu.
 • Poštou
  Oznámení zašlete na adresu: Acredite s.r.o., Na Pankráci 1658/121, 140 00 Praha 4
  Obálku označte nápisem: „NEOTVÍRAT – pouze k rukám A. Havlík“

Oznámení musí být určité a srozumitelné. Z oznámení musí být zřejmé, proti které osobě směřuje a jakého jednání se týká tak, aby bylo možné jej řádně prošetřit.

V oznámení oznamovatel uvede své jméno, příjmení a datum narození, nebo jiné údaje, z nichž je možné dovodit jeho totožnost. Současně je účelné sdělit telefon či email, jehož prostřednictvím s Vámi bude Příslušná osoba komunikovat.

Oznámení lze učinit i anonymně. Za anonymní je považováno takové oznámení, ve kterém oznamovatel neuvede své jméno, příjmení nebo jiné údaje, dle nichž by jej bylo možné identifikovat. Rovněž v případě anonymního oznámení je účelné sdělit telefon či email, jehož prostřednictvím se při zachování anonymity s Vámi Příslušná osoba bude moct spojit. Mějte na paměti, že nemožnost kontaktu s oznamovatelem může negativně ovlivnit prošetření oznámení.

Jsou i jiné možnosti, jak lze oznámení podat?

Ano, kromě našeho Vnitřního oznamovacího systému lze využít tzv. externí oznamovací systémy
 1. pro účely oznámení o porušení povinností dle zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (tzv. AML zákon), je určen výlučně systém zřízený Finančním analytickým úřadem (bližší informace na https://fau.gov.cz/kontakty v sekci „Whistleblowing“);
 2. pro účely oznámení o jiných typech protiprávního jednání je určen systém zřízený Ministerstvem spravedlnosti (bližší informace na https://oznamovatel.justice.cz/)
Za splnění podmínek daných zákonem o ochraně oznamovatelů je možné oznámení v některých případech uveřejnit .

Jaké povinnosti má oznamovatel?

Oznamující osoba by vzhledem k okolnostem a informacím, které má k dispozici v době oznámení, měla mít pádný důvod se domnívat, že jí oznamované či zveřejňované skutečnosti jsou autentické a pravdivé. Nelze tedy oznamovat skutečnosti vědomě nepravdivé. Takovéto jednání může být sankcionováno.

Při získávání dokladů dokládajících oznamované skutečnosti by se oznamovatel neměl dopustit jednání, které by mohlo mít charakter trestného činu.

Oznamovatel by měl jednat ve veřejném zájmu a v dobré víře, že jím podávané oznámení se opírá o věrohodná fakta a skutečnosti. Oznamovatel by měl být schopen identifikovat, jaké oblasti se protiprávní jednání týká a promyslet jaké ověřitelné informace o ohlašovaném protiprávním jednání může poskytnout. Rozsah a kvalita předkládaných informací mohou pozitivně ovlivnit způsob prošetření oznámení.

Postup Příslušné osoby po podání oznámení

 1. O přijetí oznámení Příslušná osoba písemně vyrozumí oznamovatele, a to do 7 dnů ode dne jeho přijetí. Výjimkou jsou situace, kdy oznamovatel výslovně požádá příslušnou osobu, aby ho o přijetí oznámení nevyrozumívala, nebo pokud je zřejmé, že by vyrozuměním o přijetí oznámení došlo k prozrazení totožnosti oznamovatele jiné osobě.
 2. Příslušná osoba je povinna posoudit důvodnost oznámení a písemně vyrozumět oznamovatele o výsledcích posouzení, a to do 30 dnů ode dne přijetí oznámení. V případech skutkově nebo právně složitých lze tuto lhůtu prodloužit až o 30 dnů, nejvýše však dvakrát.
 3. Pokud Příslušná osoba dospěje k závěru, že nejde o oznámení podle zákona na ochranu oznamovatelů, bez zbytečného odkladu o tom oznamovatele písemně vyrozumí.
 4. Je-li oznámení vyhodnoceno jako důvodné, pak Příslušná osoba navrhne ACR opatření k předejití nebo nápravě protiprávního stavu. O přijatém opatření ACR vyrozumí Příslušnou osobu, která o něm bez zbytečného odkladu písemně vyrozumí oznamovatele.
 5. Není-li oznámení vyhodnoceno jako důvodné, Příslušná osoba bez zbytečného odkladu písemně vyrozumí oznamovatele o tom, že na základě skutečností uvedených v oznámení a z okolností, které jí jsou známy, neshledala podezření ze spáchání protiprávního jednání, nebo shledala, že oznámení se zakládá na nepravdivých informacích, a poučí oznamovatele o právu podat oznámení prostřednictvím externího oznamovacího kanálu.